fredag 22 augusti 2014

Volymköpsprogram (VPP) för appar äntligen i Sverige!


Många är vi som har väntat på att Apple ska släppa VPP (Volume Purchase Program) i Sverige som möjliggör volymköp av appar och böcker. Nu har det äntligen skett! Detta innebär att skolor enklare kan hitta, köpa och distribuera appar i den speciella VPP-butiken. Köper du som utbildningsorganisation fler än 20 av samma app kan du dessutom erhålla ett specialpris på 50 % gällande vissa (inte alla) appar. Det är utvecklarna själva som bestämmer om deras app ska omfattas av specialpriset.För att kunna komma igång krävs det att du skapar ett nytt Apple-ID för din organisation. Detta Apple-ID måste vara ett nytt och kan inte kopplas till en redan (hos Apple) registrerad adress. Du kan registrera dig på denna sida. Apple kommer att kontrollera om du är berättigad att registrera dig som administratör. Du kan inte använda en adress som gmail, utan det måste vara en adress kopplad till din organisation.

För fullständiga instruktioner kring hur du kommer igång med VPP kan du läsa denna pdf.

måndag 18 augusti 2014

Nyhet! Läs/lyssna på dina inlästa läromedel på webben också


Om du abonnerar på inlästa läromedel via Inläsningstjänst har du fram till nu kunnat lyssna på dessa genom att :

 • beställa en CD med ljudfiler på 
 • ladda ner en digital version av boken till din dator och lyssna i en Daisyspelare på datorn 
 • lyssna på din bok via appen Inläsningstjänst i din telefon eller lärplatta 

Numer går det även att läsa läromedel (och andra skönlitterära titlar som finns i Inläsningstjänsts katalog) via "molnet" från vilken dator som helst med hjälp av en Daisy-webbspelare (än så länge bara en Betaversion). Detta är en väldig fördel om du t.ex jobbar med ChromeBooks istället för vanliga datorer eller lärplattor.

Det du behöver ha är givetvis din inloggning till ditt konto. Detta är samma inloggning som du har till t.ex. appen. I den nya molntjänsten kommer du åt din bokhylla med samma titlar som du har i din telefon eller platta.

Läs en ljudbok på webben

Gå in på Inläsningstjänst hemsida. Klicka på LOGGA IN i västermarginalen.

Klicka på Logga in

Efter du har loggat in så hittar du i vänstermarginalen MIN BOKHYLLA. Under denna sida kommer du åt alla dina böcker som du tidigare sparat i din bokhylla. Nu finns även knappen LYSSNA som möjliggör att du lyssnar på din bok direkt i webbläsaren. 

Under Min bokhylla hittar du dina böcker. Klicka på Lyssna för att spela upp dem

När du klickat på Lyssna öppnar sig ett fönster med själva webbspelaren. Boken börjar spelas omedelbart från början. Du kan navigera i boken genom att klicka i högermarginalen. 

Gränssnittet för webbspelaren

Förbättringsönskemål
I nuläget verkar det inte som om spelaren kommer ihåg var du var senast, så om du stänger ner spelaren och startar den igen, så börjar den om från början. Om du t.ex. lyssnade i din app på din telefon eller lärplatta så får du själv leta upp var du var om du vill fortsätta läsa i webbspelaren. 

Det går i nuläget inte heller att sätta bokmärken i denna version av spelaren. onsdag 13 augusti 2014

Ny SBU-rapport om tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexiPå uppdrag av Socialstyrelsen har SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) precis kommit ut med sin rapport "Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser". I denna rapport utvärderas och granskas olika tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi.Projektgruppen, bestående av flertalet forskare inom läs- och skrivområdet som Stefan Samuelsson, Barbro Bruce, Ulrika Wolff, Jacob Åsberg mfl, har satt sig in i stor mängd vetenskapliga artiklar för att försöka besvara frågeställningarna:

 1. Finns det tester som kan förutsäga dyslexi redan innan barnet fått formell läs- och skrivträning (upp till ca sex år)?
 2. Hur tillförlitliga är de tester som används för att upptäcka och utreda dyslexi hos barn och ungdomar (sex till 20 år)?
 3. Finns det effektiva insatser för barn och ungdomar med dyslexi?

Det går även till viss del att upptäcka dyslexi redan innan ett barn börjar sin formella läs- och skrivinlärning. Detta visar sig genom brister i nedanstående förmågor som har ett nära samband med dyslexi:
 • Fonologisk medvetenhet (språkets ljudmässiga uppbyggnad)
 • Snabb automatiserad benämningsförmåga (RAN)
 • Bokstavskännedom
Rapporten slår även fast är att barn med dyslexi är väl behjälpta av träna strukturerat på fonem-grafem-koppling, dvs. kopplingen mellan ljud och bokstav, vilket stärker deras ordavkodning, läshastighet, stavning och läsförståelse, även i ett längre perspektiv. Dock är det inte alla skolor som erbjuder eller ha kunskap om detta. Projektgruppen kan inte uttala sig om annat typ av stöd, då dessa metoder inte är tillräckligt utvärderade. Därmed inte sagt att annan form av stöd inte skulle kunna vara bra. Det saknas helt enkelt tillräckligt med forskning.

I Sverige använder vi oss av ett stort antal tester (projektgruppen identifierade totalt 52 st som används ute på skolorna). Det finns dock få studier som visar på tillförlitlighet och att de mäter det som de avser att mäta. En fördel hade således varit att hitta ett färre antal tester som är väl utvärderade. Detta skulle troligtvis ge en mer likartad bedömning runt om i landet för att upptäcka elever med dyslexi.  

Vid granskningen har SBU har identifierat flertalet kunskapsluckor inom området som kräver mer forskning. Detta är t.ex studier som utvärderar effekten av läs- och skrivträning och alternativa verktyg.

Kl. 9:45 i morgon (torsdag den 14 augusti) på Folkets hus i Stockholm inleder Stefan Samuelsson "Den sjunde nordiska kongressen kring dyslexipedagogik" med att sammanfatta rapporten i sin föreläsning.

Nedan kan du titta på SBU:s egen film som handlar om rapporten. Rapporten, i sin helhet,  kan du dessutom ladda ner från SBU:s hemsida.


Fullständig info om rapporten: SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport, nr 225. ISBN 978-91-85413-66-9

tisdag 24 juni 2014

Föreläsning med Gunilla Carlsson Kendall om barn med exekutiva funktionshinder

Dyslexiförbundet FMLS anordnade fredagen den 13 juni en lärarkonferens med temat "Få med alla elever på tåget". En av föreläsarna var psykolog Gunilla Carlsson Kendall som föreläste kring elever som har svårt att sitta still - vad gör man?

Definition av vad en funktionsnedsättning är
Gunilla förklarade att ett funktionshinder är detsamma som glappet mellan en persons funktionsnivå och kraven i samhället. Det finns två sätt att minska detta glapp. Det ena är att öka en persons funktionsnivå genom kompensation eller också får samhället minska sina krav. Hon visade att även längd ibland kan vara ett funktionshinder om man t.ex. inte når upp till översta hyllan i snabbköpet. Då går det bra att ta hjälp av en pall eller fråga en längre person om hjälp. Ett alternativ är ju också att snabbköpet inte placerar sina varor så högt upp...

Kruxet är att vi i samhället rättar in oss främst efter normalfördelningskurvan, vilket får till följd att en tämligen stor del människor blir funktionshindrade.I dagens skola ställs det stora krav på eleverna. De ska kunna arbeta självständigt, kunna välja, ta ansvar för sitt eget lärande, kunna hantera intryck från olika håll, klara av problembaserat lärande - både teoretiskt och praktiskt, söka information, se samband, göra hypoteser "vad om", tänka logiskt och systematiskt, sammanställa och dra slutsatser mm. Vi ser idag att skillnaden i skolan ökar mellan elever beroende på om föräldrarna hjälper sina barn eller inte. Hur kan skolan väga upp för dessa olikheter?

Om diagnos
Det är inte en artskillnad mellan utvecklingsstörning och normalbegåvning. Det är en gradskillnad. Vi har en stor del elever som inte har rätt till särskola, men som ändå har svårt med sitt teoretiska tänkande. Det rör sig om ca 14 % av eleverna troligtvis. När vi ställer samma krav på alla att klara allt på samma tid är det lätt att just denna gruppen får svårt att hänga med i skolan. Skillnaden mellan de elever som har lätt och svårt för sig ökar sedan proportionellt. 

Det är inte diagnosen i sig som är svaret...

Skillnaden ökar över tid proportionellt
Exekutiva funktioner
De exekutiva funktionerna är inte färdiga förrän i ca 20-25 årsåldern. När det exekutiva funktionerna fungerar så märks de inte. Däremot märks de tydligt när de inte fungerar. Exempel på exekutiva funktioner är:

 • Kunna vara selektivt uppmärksam
 • Kunna upprätthålla uppmärksamheten och växla uppmärksamhetsfokus
 • Bromsa impulser
 • Planera
 • Sätta igång
 • Tänka strategiskt och använda en strategi i en viss situation
 • Växla mellan kortsiktiga och långsiktiga mål


En person med ADHD har ca 30 % sämre förmåga vad gäller exekutiva funktioner. En 9-åring kan med andra ord bli som en 6-åring och en 18-åring som en 13-åring i vissa sammanhang.

Framgångsfaktorer
Att arbeta med elever med exekutiva funktionshinder kan kräva mycket anpassning av omgivningen. Enligt Gunilla är det är viktigt att göra en analys:

 • Vad är problemet? I vilka situationer uppstår det och i vilka gör det det inte?
 • Vad fungerar bra? Varför gör det det?
 • Tidigare erfarenheter. Vilka strategier har prövats? Vad har fungerat?


Alla vill lyckas!

Tydligt syfte är viktigt!

Att planera och komma igång kan för vissa vara oöverstigligt
Boktips
För dig som vill läsa mer rekommenderar Gunilla Ross Greenes bok "Vilse i skolan" och Bo Heljskovs bok "Beteendeproblem i skolan".

tisdag 10 juni 2014

Appen Titan Downloader - spara YouTube-filmer till kamerarullen

Det kommer och går många appar som klarar av att ladda ner YouTube-filmer till din iPads kamerarulle. Om du hittar en bra sådan app, så se till att inte avinstallera den, eftersom många försvinner från App Store efter ett tag (troligtvis pga upphovsrättsliga skäl).

Tidigare har jag skrivit ett inlägg om appen iGet, men den verkar ha utgått från App Store. I nuläget kan jag istället rekommendera appen Titan Downloader som också klarar av att spara ner YouTube-filmer till din iPads kamerarulle. Även denna app är gratis. Vill du bli av med reklamen i appen kostar detta 7 kr.

Angående att ladda ner någon annans klipp
Det man ska tänka på är att även filmer på YouTube omfattas av Upphovsrättslagen. Om du använder klippen för eget icke-kommersiellt bruk ska det dock inte vara något problem. Många YouTube-filmer ligger även under en s.k. Creative Commons-licens där upphovsmakaren på ett enkelt sätt visar hur han eller hon vill dela med sig av sin film, utan att du först behöver be om lov.

Ladda ner en video till kamerarullen med Titan Downloader

1. Appen fungerar som en slags webbläsare. Surfa in på YouTube och sök efter den film du vill ladda ner. Klicka på nedåtpilsknappen uppe i högra hörnet. Klicka därefter på "Cache Video to Memory". Videon börjar direkt att laddas ner i appen (vilket även gör att du kan titta på den off-line i ett senare läge).


Ladda ner genom att klicka på Cache to Memory

2. Om du klickar på den inringade pilen kan du se nedladdningen, som oftast går riktigt snabbt. 3. För att komma åt dina nedladdade filmer så klickar du på video-knappen till vänster.

Dina nerladdade filmer lägger sig här

4. Håll ditt finger någon sekund eller två på filmen och du får upp en ruta med olika val. Här ska du välja "Save to Camera Roll". Färdigt! Filmen hittar du nu bland dina andra bilder i kamerarullen.

Filmen lägger sig i sin kamerarulle

måndag 9 juni 2014

Specialpedagogiskt forum: Konferens om kognitiva arbetsminnet, matematiksvårigheter, språkutveckling och språkstörning

 

Den 23-24 september hålls en konferens i Stockholm - Specialpedagogiskt forum - med fokus på matematiksvårigheter och dyskalyli, språkutveckling och språkstörning, framgångsrika lärmiljöer och arbetsmetoder för en högre måluppfyllelse samt hur man kan möta barn och elever som har svårt att klara vardagen i skolan.

Speciellt inbjuden är Torkel Klingberg (professor i kognitiv neurovetenskap) som kommer att prata om kognitiva arbetsminnet vid inlärning.

Ta del av hela programmet nedan. Där står också hur du anmäler dig.


måndag 19 maj 2014

Appen Pratbubbel - träna språkljud och bygg meningar med ordbubblor

Pratbubbel är en app utvecklad för att inspirera till olika talövningar med hjälp av ordbubblor. De olika ordbubblorna är kategoriserade efter 14 olika språkljud. Om du t.ex. har ett barn eller en elev som har svårt att uttala språkljud som görs långt bak i munnen, så kan k- och g-övningarna vara lämpliga. Genom att klicka på önskat språkljud så hamnar du i ett läge där barnet eller eleven ska bygga ord eller meningar med hjälp av de olika ordbubblorna. Du får alltid sju bubblor att jobba med som alla innehåller det valda språkljudet. Om du t.ex. har valt /k/ så kan du få bubblor med ord som ”kompis”, ”docka” eller ”rök”, dvs språkljudet finns i olika positioner i ordet.  Genom att klicka på ordbubblan så hör du vilket målordet är. Tänk på att barnet kan ha olika lätt/svårt för att uttala ett språkljud i en viss position i ett ord.

14 olika språkljudskategorier
Ordbubblorna kan sedan dras och släppas som man vill. Två bubblor kan t ex placeras efter varandra för att skapa nya ordsammansättningar. Flera bubblor kan dras fram där barnet eller eleven kan skapa en berättelse med hjälp av bubblorna. På så sätt kan man träna både på uttal av ett specifikt språkljud, men också på att skapa berättelser med struktur som inledning, innehåll och avslut och därmed sätta in orden i olika sammanhang. 

Skapa nya ord: "fjärilsfönster"

Skapa berättelser och spela in
Pratbubbel innehåller också en inspelningsfunktion (den röda knappen längst upp till höger) där barnet eller eleven kan spela in sitt uttal av ett specifikt ord eller ordsammansättning och jämföra detta med målordet. Han eller hon kan också spela in sin berättelse och lyssna på denna när den är färdig. Varje inspelning raderas när nästa inspelning påbörjas. När barnet är klar med sina bubblor klickar han eller hon på uppdateringsknappen (den runda pilen) för att få nya ord att jobba med.
I Pratbubbel finns det en demoknapp om du vill få instruktioner hur du kan jobba med appen. Det finns också en knapp som ser ut som en såpbubbla. Genom att klicka på denna dimper det ner en massa såpbubblor som barnet eller eleven kan smälla. Om du vill komma tillbaka till startsidan och välja ett nytt språkljud klickar du på dörren längst upp till vänster.
Träna tillsammans med barnet
Pratbubbel kan användas tillsammans med barn och elever i både förskola och skola. Den kan även fungera bra för lite äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar som behöva jobba med vissa språkljud. Appen är också utmärkt som ett träningsredskap för föräldrar och logopeder som har/träffar barn med försenad tal/språkutveckling. Jag är särskilt förtjust i möjligheten att spela in sitt tal, men tänk på att det kan vara känsligt för vissa barn, särskilt om någon är väldigt medveten om sitt avvikande uttal. Jag hade dock önskat att det fanns en inställning som gjorde det möjligt att spara vissa av inspelningarna, då detta som vuxen hjälper mig att följa barnets framsteg i sin språkljudsutveckling över tid. Många barn och elever tycker också det är väldigt roligt att lyssna på äldre inspelningar av sig själva.
En sak jag är lite tveksam till  är att vissa av sj-ljudsbilderna ligger under just /sj/-kategorin. Detta är orden ”persika”, ”kors”, ”mars” och ”bagage” som alla uttalas mer som ett /tj/-ljud i appen. Just /sj/-ljudet har visserligen flera olika uttalsvariationer, men i appen tycker jag man ska vara konsekvent.